Hot Dot

Hot Dot คะแนนสูงสุด

เล่นที่ lagged.com เพื่อบันทึกคะแนนสูงสุดและรางวัลความสำเร็จ

เล่นเกม Hot Dot

คะแนนสูงสุด 100 อันดับ

ความสำเร็จ

Hot Dot
Around and Around คะแนน 5 หรือมากกว่า
+5xp
Hot Dot
Dots on Fire คะแนน 10 ขึ้นไป
+10xp
Hot Dot
Round the World คะแนน 15 หรือมากกว่า
+15xp
เล่นเกม Hot Dot