Hướng dẫn Bullet Fire 3

Xem hướng dẫn của chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp để hoàn thành bất kỳ cấp độ nào trong Bullet Fire 3. Loạt Bullet Fire tiếp tục với phần bổ sung mới, lần này là các cấp độ! Cố gắng hoàn thành tất cả các thử thách của riêng bạn bằng cách bắn tất cả kẻ thù.