Điểm cao của Apple Shooter

Đã hoàn thành 65 vòng trong trò chơi Apple Shooter. Xem khi tôi bắn quả táo một cách an toàn trong mỗi cấp độ. Tôi đã đánh bạn của mình ở cấp độ 66. Bạn có thể đi bao xa?