Hãy chơi Spiders

Đu theo cách của bạn để chiến thắng! Giúp con nhện của bạn đến cuối bằng cách đu dây với mạng của bạn. Một trò chơi giải đố dựa trên vật lý trực tuyến rất thú vị. Xem và chơi cùng khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ.