Merge Miners Merge Miners Nóng
Merge Master Merge Master Nóng
Food Rush Food Rush Tốt nhất
Dogecoin Miner Dogecoin Miner Tốt nhất
Lifting Hero Lifting Hero Tốt nhất
Idle Miners Idle Miners Tốt nhất
Merge Cakes Merge Cakes Tốt nhất
Pepe Coin Clicker Pepe Coin Clicker Tốt nhất
Pizza Clicker Tycoon Pizza Clicker Tycoon Tốt nhất
Idle Gym Tycoon Idle Gym Tycoon Tốt nhất
Farm Factory Farm Factory Tốt nhất
Idle Farm World Idle Farm World Tốt nhất
Popsicle Clicker Popsicle Clicker Tốt nhất
Business Clicker Business Clicker Tốt nhất
Supermarket Supermarket Tốt nhất
Fantasy Merger Fantasy Merger Tốt nhất
Pandemic Simulator Pandemic Simulator Tốt nhất
Animal Mart Animal Mart Tốt nhất
Merge Candies Merge Candies Tốt nhất
Idle Doodle City Idle Doodle City Tốt nhất
Halloween Idle World Halloween Idle World Tốt nhất
Idle Evolve Idle Evolve Tốt nhất
Miner Gold Idle Miner Gold Idle Tốt nhất
In Space In Space Tốt nhất
Idle Baseball Idle Baseball Tốt nhất
Udder Clicker Udder Clicker Tốt nhất
Super Sheep Tycoon Super Sheep Tycoon Tốt nhất
Neon War Neon War Tốt nhất
Clicker Heros Clicker Heros Tốt nhất
Ice Cream Merge Ice Cream Merge Tốt nhất
Blacksmith Clicker Blacksmith Clicker Tốt nhất
Idle Cow: Evolution Idle Cow: Evolution Tốt nhất
Idle Farming Business Idle Farming Business Tốt nhất
Dice Merge Dice Merge Tốt nhất
Lumberjack Idle Lumberjack Idle Tốt nhất
Poke the Presidents Poke the Presidents Tốt nhất
Axes Merge Axes Merge Tốt nhất
Hotel Tycoon Empire Hotel Tycoon Empire Tốt nhất
Dinosaur Evolution Dinosaur Evolution Tốt nhất